Members

このエントリーをはてなブックマークに追加
Professor: Yasuhiro Fukuma
 
Keep
moving
forward
 Yasuhiro Fukumaさんの LinkedIn プロフィールの表示 

 fukuma@cse.kyutech.ac.jp 88-7678 Room E521
Postdoctoral Researcher: Garima Vashisht

garima@fukuma-lab.info 88-7677 Room E507
PhD Student: John Rex Mohan

jmohan@fukuma-lab.info 88-7677 Room E510
PhD Student: Arun Mathew Jacob

arun@fukuma-lab.info 88-7677 Room E510
Graduate Student: Yu Kusaba
ykusaba@fukuma-lab.info 88-7677  room E510
Graduate Student: Ruoyan Feng
kkasiwagi@fukuma-lab.info 88-7677  room E510
Graduate Student: Koki Imai
kimai@fukuma-lab.info 88-7677  room E510
Graduate Student: Yamanaka Chisato
cyamanaka@fukuma-lab.info 88-7677  room E510
Graduate Student: Junwen Wang
jwang@fukuma-lab.info 88-7677 room E510
Graduate Student: Yufei Gao
gao@fukuma-lab.info 88-7677 room E510
Undergraduate Student: Akihisa Iwamoto
aiwamoto@fukuma-lab.info 88-7677  room E510
Undergraduate Student: Yusei Ono
yono@fukuma-lab.info 88-7677 room E510
Undergraduate Student: Yousuke Hasunaka
yhasunaka@fukuma-lab.info 88-7677  room E510

Previous Group Members

Staff
Angshuman Deka (2020)
Gupta Surbhi (2015-2019)
Medwal Rohit (2015-2016)
Ono Kaori(2014)

Student
Utkarsh Shashank (2018-2023, PhD)
Takafumi Tomoda (2020-2023)
Yoji Nakamura (2020-2023)
Kiesuke Kimura (2018-2022)
Tyagi Shashank (2018-2021)
Kazuki Kasiwagi (2021)
Angshuman Deka (2017-2020, phD)
Kazuma Nishimura (2020)
Ryo Momota (2020)
Taiga Shibata (2017-2019)
Kazuo Ushima (2019)
Yusei Iino (2019)
Iori Tanaka (2019)
Sato Katsunori (2018)
Matsui Ryosuke (2018)
Matsushita Kazuki (2018)
Otani Yuuki (2016-2017)
Yamamoto shunki (2017)
Hidari Ryusei (2017)
Kajiwara Ryousuke (2014-2016)
Hoshiyama Hirotoshi (2016)
Kamura Takahiro (2016)
Anami Ryo(2013-2015)
Kodama Daichi(2013-2015)
Katsuno Satoshi(2015)
Nagaoka Naoki(2015)
Morita Kouske(2015)
Koide Mizuki(2013-2014)
Togami Satoshi(2014)
Arakawa Shouta(2013)

Internship
Pierre Lilian Gabriel Hamonic (2019)
Gabriel Sauger (2018)
Tanguy Vivier (2018)
Tyagi Shashank (2016)